Orchids

You have now arrived at the literature and care page of Orchids Society Rotterdam.

On these pages we try to gather as much information as possible about the care of Orchids and everything that is written and is to know about Orchids. You will find a lot of information about the care of the most common types of orchids and a large library with description of the best books you can find.

The Orchid is with its 25.000 varieties one of the youngest, biggest and most interesting species of the plats kingdom. From the cold soil in Greenland to the dry savannas and humid, tropical jungles. In Europe there are about 130 species from which there are 30 available in Holland. The smallest orchid flowers are just a few millimeter big. But there are also Orchids of 30 to 50 cm. in length. 

There are almost no fossils of this plant. The pollen grains, the proof of the existence of flowers, were at this plant not spread by wind but by insects, bats or birds. Because the pollen are in pollinia, a coherent mass of pollen grains, and are brought from flower to flower, by for example insects, hardly anything will fall on the ground and can get fossilized.

In orchids such as the Zygopetalum Mackaii the polliniums are highly visible.

Zygopetalum Mackaii Prior to the insect visit After the insect visit

Great was the joy when in 2000 in the Dominican Republic a piece of amber, was discovered containing a bee with orchid pollen on its back. Barbara Gravendeel of Leiden University and her colleagues went to work with this piece of amber.

The fossil is about 15 to 20 million years old. Apparently even when bees fetched pollen from the flowers it had to crawl with his whole body into the flower to get to the pollen. Otherwise, the pollen would have been sitting on its head and not on his back, reasoned Gravendeel and her colleagues in the journal Nature. The discovery makes clear what the overall shape of the flower must have been. But the pollen also shows where the plant fits in the family tree. Complex pedigree calculations show that the primal orchid is a lot older than some scientists thought. The species probably was from the late Cretaceous period, some 76 to 84 million years ago.

Read more about this unique amber finding.
Source: Arianne Hinz, Anton Hogeveen en wetenschap24.nl

Waarom zeldzame plantensoorten zeldzaam zijn
Gepubliceerd op 24 juli 2014 Door Alterra Wageningen UR

Plantensoorten groeien niet zomaar overal, de ene soort is heel algemeen en komt op veel plekken voor, de andere soort is juist zeldzaam en groeit alleen op heel speciale plekken. In natuurgebieden komen soms veel algemene soorten voor, terwijl in de stad ook zeldzame soorten worden gevonden. Hoe komt dat? Welk mechanisme zit daar achter? Ofwel: waarom zijn zeldzame plantensoorten eigenlijk zeldzaam? Wieger Wamelink van Alterra zocht het uit en vandaag zijn de resultaten gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS ONE.

Om te onderzoeken of zeldzame plantensoorten, zoals orchideeën, andere voorkeuren hebben dan algemene plantensoorten, zoals sommige grassen, hebben Wamelink en collega’s meer dan 10.000 bodemmetingen met de bijbehorende plantensoorten verzameld. Zij hebben hierbij onder andere gekeken naar grondwaterstand, voedselbeschikbaarheid, zuurgraad en zoutgehalte.

“Uit onze metingen blijkt dat zeldzame plantensoorten veel kieskeuriger zijn dan algemene plantensoorten,” zegt Wieger Wamelink. “Zeldzame soorten hebben niet zozeer een voorkeur voor bepaalde plekken, maar redden het niet op heel veel andere plekken. Zo komen sommige zeldzame planten bijna alleen maar voor op plekken waar weinig nitraat in de bodem zit, terwijl algemene plantensoorten weinig voorkeur hebben en dus ook bij hogere nitraat-concentraties voorkomen. Daar pesten ze de zeldzame planten weg. Het zijn dus vooral de voorkeuren van planten voor bepaalde bodemkenmerken die bepalen of een plant zeldzaam is of niet.”


foto: Anton Hogeveen

Wamelink heeft 23 bodemkenmerken onderzocht: drie van de grondwaterstand (voorjaars-, laagste en hoogste grondwaterstand), vochtgehalte, zuurgraad van de bodem (pH, op twee manieren gemeten), zoutgehalte van de bodem, koolstof- en stikstofgehalte en de verhouding daartussen, het kalium- , calcium-, natrium-, ammonium-, nitraat- en fosfaatgehalte, het totale fosforgehalte (op twee manieren), het organische-stofgehalte en het elektrisch geleidend vermogen. “Hiermee hebben we de belangrijkste elementen in de bodem die het voorkomen van plantensoorten bepalen te pakken, met uitzondering van de (zware) metalen.

In totaal hebben we zo voor 973 plantensoorten kunnen bepalen onder welke omstandigheden ze voorkomen. Daaronder waren 190 zeldzame soorten (soorten die voorkomen op de rode lijst van bedreigde plantensoorten). Hoewel ook het gevoerde beheer (maaien, plaggen of kappen), het klimaat en het verspreidingsvermogen van plantensoorten een rol spelen, zijn het de bodemkenmerken die in belangrijke mate bepalen of plantensoorten ergens voorkomen. En dus of ze zeldzaam zijn. Deze verschillen in voorkeur zijn vooral groot voor de concentraties nitraat, fosfaat, fosfor, natrium en chloor in de bodem, alsmede voor de zuurgraad.”


foto: Anton Hogeveen

Een deel van de relevante bodemkenmerken heeft direct te maken met actuele problemen die in veel natuurgebieden spelen, zoals een hoge stikstofdepositie, verdroging, de fosfaatproblematiek en de verzuring. Het inzicht dat uit dit onderzoek naar voren is gekomen is dan ook belangrijk voor natuurbeheer, met name voor het behoud van zeldzame plantensoorten. Natuurbeheerders kunnen nu bodemmonsters nemen en aan de hand daarvan bepalen of er iets mis is met de bodem in relatie tot de plantensoorten die in dat gebied van nature zouden kunnen voorkomen.

Wieger Wamelink: “Zij kunnen dan desgewenst maatregelen nemen om de bodemomstandigheden te verbeteren. Het kan dan gaan om vaker of intensiever maaien of het verhogen van de grondwaterstand. Ook kan soms worden gedacht aan plaggen, het afvoeren van de bovenste bovenlaag en de vegetatie. Door zo de omstandigheden te manipuleren kunnen zeldzame soorten weer een kans krijgen omdat dan hun voorkeursomstandigheden worden gecreëerd.” "

For more information, read the original publication

Lees ook het artikel van 6 juli 2014 Waarom zeldzame planten zeldzaam blijven

Publication
Wieger Wamelink, G.W., Goedhart, Paul. W., Frissel, Josep, Y (2014). Why Some Plant Species Are Rare. DOI: 10.1371/journal.pone.0102674